Archive for Kurs spss

Kurs spss – test t Studenta dla prób niezależnych


Kiedy wykorzystujemy test t Studenta dla prób niezależnych ?

test t Studenta dla prób niezależnych stosujemy gdy chcemy porównać ze sobą średnie dwóch grup badawczych. Test Studenta zaliczamy do grupy testów parametrycznych i z tego właśnie powodu zanim z niego skorzystamy powinniśmy sprawdzić założenia takie jak:

– normalność rozkładu zmiennej zależnej

– podobna liczba osób w grupach badawczych

– ilościowy charakter zmiennej zależnej

Gdy testowane zmienne nie spełniają powyższych założeń można do obliczeń statystycznych wykorzystać test nieparametryczny U Manna Whitneya

Kurs spss – korelacja Spearmana

Kiedy wykorzystujemy Współczynnik korelacji rang Spearmana ?

Współczynnik korelacji rang Spearmana pozwala sprawdzić czy pomiędzy dwiema zmiennymi istnieje związek (współzależność). Korelacja Spearmana należy do grupy testów nieparametrycznych, jej parametrycznym odpowiednikiem jest korelacja Pearsona. stosujemy ją najczęściej wtedy gdy nasze zmienne nie spełniają założeń testów parametrycznych takich jak normalność rozkładu oraz ilościowy charakter testowanych zmiennych.

Kurs spss – Alfa Cronbacha

Kiedy wykorzystujemy Alfę Cronbacha ?

Alfa Cronbacha to analiza statystyczna, którą wykorzystujemy do badania rzetelności np. pozycji testowych kwestionariusza. Współczynnik Alfy Cronbacha daje nam informacje na temat spójności pozycji względem skali, którą tworzą. Zazwyczaj przyjmuje się, że wartośc Alfa Cronbacha powyżej 0,7 jest satysfakcjonującym wskaźnikiem spójności.

Kurs spss – korelacja Pearsona

Kiedy wykorzystujemy korelację Pearsona ?

Korelacja Pearsona to analiza statystyczna, która wykorzystujemy w celu sprawdzenia czy pomiędzy dwiema zmiennymi występuje liniowa zależność. Jako, że korelacja liniowa Pearsona zaliczana jest do grupy testów parametrycznych, nasze zmienne powinny spełniać następujące założenia.

– rozkłady testowanych zmiennych powinny być normalne

– testowane zmienne powinny być wyrażone na skali ilościowej

W przypadku gdy nasze zmienne nie spełniają powyższych założeń do naszych obliczeń statystycznych możemy wykorzystać korelacje nieparametryczne; Tau Kendalla bądź Rho Spearmana.

Kurs spss – test Kruskala Wallisa

 

Kiedy wykorzystujemy test Kruskala Wallisa ?

Test Kruskala Wallisa stosujemy wtedy gdy chcemy porównać ze sobą dowolną liczbę grup niezależnych. Statystyka Kruskala Wallisa zalicza się do grupy testów nieparametrycznych. Jej parametrycznym odpowiednikiem jest, natomiast jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Test Kruskala Wallisa wykorzystujemy zazwyczaj wtedy gdy nasza zmienna zależna ma charakter porządkowy bądź też ilościowy jednak nie spełnia wymaganych założeń testów parametrycznych.

Kurs spss – test t Studenta dla prób zależnych

 

Kiedy wykorzystujemy test t studenta dla prób zależnych ?

Test t Studenta dla prób zależnych stosujemy wtedy gdy chcemy porównać wyniki dwóch prób zależnych. Statystykę tą zaliczamy do grupy testów parametrycznych przez co testowane przez nas zmienne powinny spełniać pewne założenia.

– zmienne powinny być wyrażone na skali ilościowej

– zmienne powinny charakteryzować się rozkładem normalnym

Jeżeli, nasze zmienne nie spełniają któregoś z założeń możemy zastosować nieparametryczny odpowiednik testu t Studenta dla prób zależnych, którym jest test Wilcoxona.

Kurs spss – Test t Studenta dla jednej próby

Kiedy wykorzystujemy test t Studenta dla jednej próby ?

Test t Studenta dla jednej próby stosujemy wtedy gdy chcemy porównać średnią uzyskaną przez osoby badane np. ze średnią  populacji. Test t dla jednej próby należy do grupy testów parametrycznych co obliguje nas przed jego zastosowaniem do sprawdzenia pewnych założeń. Wymagane założenia jakie musi spełniać nasza zmienna to:

– rozkład wyników w próbie powinien być normalny

– testowana zmienna powinna być wyrażona na skali ilościowej

Kurs spss – Test U Manna Whitneya

Kiedy wykorzystujemy test U Manna Whitneya ?

Test U Manna Whitneya stosujemy wtedy gdy chcemy porównać ze sobą dwie próby niezależne. Warto również dodać, że jest on uważany za nieparametryczny odpowiednik testu t Studenta dla prób niezależnych. Statystykę U Manna Whitneya wykorzystujemy zazwyczaj w przypadku gdy nasza zmienna zależna wyrażona jest na skali porządkowej bądź też ilościowej, jednak nie spełnia założeń wymaganych przez testy parametryczne (takie jak np. test t Studenta dla prób niezależnych).

Analiza regresji

Regresja liniowa

Na czym polega analiza regresji ?

Jest to analiza statystyczna służąca do przewidywania  wartości zmiennej zależnej na podstawie zmiennej bądź zmiennych niezależnych zwanych też predyktorami. Budując model regresji to my określamy, która z naszych zmiennych będzie predyktorem a która zmienną zależną. Analiza statystyczna jaką jest regresja pozwala uzyskać znacznie więcej informacji niż analiza korelacji, obie badają związek liniowy, jednak korelacja pozwala przeprowadzić analizę statystyczną wykorzystując jedynie dwie zmienne, natomiast w modelu regresji możemy możemy wykorzystać (jako predyktory) ich więcej. Założenia jakie powinny spełniać nasze zmienne by móc przeprowadzić analizę statystyczną za pomocą regresji liniowej to:

– predyktory nie powinny być ze sobą skorleowane (co jednak w

rzeczywistości jest bardzo trudne do osiągnięcia)

– wszystkie zmienne muszą mieć charakter ilościowy

– wszystkie zmienne powinny cechować się rozkładem normalnym

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

Testy parametryczne

Na czym polega analiza regresji ?