Archive for Test Kołmogorowa Smirnowa

test Kołmogorowa Smirnowa

Test Kołomogorowa – Smirnowa zaliczamy do grupy testów nieparametrycznych. Istnieją dwie wersje tego testu. Test Kołomogorowa- Smirnowa  dla jednej próby i dla dwóch prób.

Testu Kołomogorowa dla jednej próby to analiza statystyczna, której użyjemy by zweryfikować, czy analizowana zmienna ma rozkład normalny. Jest to jeden z ważniejszych kroków wnioskowania statystycznego np. w przypadku zastosowania testu t- studenta. Załóżmy, iż testujemy hipotezę  zerową mówiącą, iż w warunkach wysokiego hałasu liczba poprawnie rozwiązanych zadań arytmetycznych w danym teście nie różni się od przeciętnej wartości w populacji gimnazjalistów (M=4). Mamy więc jedną próbę badawczą, gdzie wprowadzamy manipulację – wysoki hałas i weryfikujemy różnicę. Chcemy sprawdzić, czy średnia z analizowanej próbie będzie równa wartości populacji (M=4). Aby wykonać test t- studenta muszą być spełnione dwa warunki: zmienna zależna (liczba wykonanych zadań) musi być mierzona na skali ilościowej i musi mieć rozkład normalny. By zweryfikować drugie założenie wykonamy właśnie test Kołomogorowa  – Smirnowa. Test ten testuje hipotezę zerową, która mówi, iż rozkład zmiennej w próbie jest rozkładem normalnym. Jeżeli test Kołomogorowa jest istotny statystycznie (p< 0,05), hipoteza zerowa zostaje odrzucona i tym samym przyjmujemy, że rozkład w próbie nie jest rozkładem normalnym. Założenie nie zostało spełnione. Jeżeli natomiast test Kołomogorowa jest nieistotny statystycznie, możemy kontynuować analizę naszej hipotezy właściwej za pomocą testu t- studenta.

Test Kołomogorowa- Smirnowa stanowi również nieparametryczny odpowiednik samego testu t.  W tym przypadku mówimy o teście Kołomogorowa dla dwóch prób. Ponieważ test ten należy do grupy testów nieparametrycznych zastosujemy go, gdy zmienną zależną będziemy mierzyć na skali porządkowej lub wtedy, gdy zmienna zależna będzie miała charakter ilościowy, ale nie zostaną spełnione założenia przewidziane dla testów parametrycznych, w tym założenie mówiące o rozkładzie normalnym.