Tag Archive for Anova

Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA

Jest to analiza statystyczna, która pozwoli nam wykryć różnice pomiędzy grupami. Anove stosujemy zazwyczaj gdy chcemy porównać średnie uzyskane przez więcej niż dwie grupy. Z racji tego iż opisywana analiza statystyczna zaliczana jest do testów parametrycznych, by móc ją zastosować muszą być spełnione pewne założenia.

– zmienna zależna wykorzystywana w analizie statystycznej powinna charakteryzować się rozkładem normalnym

– zmienna zależna wykorzystana w analizie statystycznej powinna być wyrażona na skali ilościowej

– grupy badawcze (tworzące tzw. czynnik) powinny mieć zbliżone liczebności

Zastosowanie jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA)

Analiza statystyczna jaką jest Anova służy do porównywania N grup niezależnych. Stosujemy ją zazwyczaj, gdy nasza zmienna niezależna (w statystyce zwana czynnikiem) składa się z więcej niż dwóch grup np. jeżeli chcielibyśmy sprawdzić czy osoby z wykształceniem zawodowym, średnim oraz wyższym różnią się istotnie od siebie poziomem IQ to analiza statystyczna Anova jest do tego celu idealnym testem. Jednoczynnikowa analiza wariancji zaliczana jest do testów parametrycznych co sprawia, że przed analizą statystyczną dokonaną za pomocą tego testu powinniśmy sprawdzić czy nasze zmienne spełniają pewne założenia. Jeśli chodzi o zmienną niezależną (zwaną też czynnikiem) to najważniejsze założenie dotyczy liczby osób przynależących do poszczególnych grup tworzących tą zmienną. Wyjaśniając to na wcześniej przytoczonym przykładzie chodzi o to by liczba osób posiadająca wykształcenie zawodowe, średnie, oraz wyższe była do siebie zbliżona. Zmienna zależna (w naszym przykładzie IQ), natomiast powinna mieć charakter ilościowy a jej rozkład wyników powinien być zbliżony do normalnego. W naszym przykładzie zmienna jaką jest współczynnik IQ z natury ma charakter ilościowy a więc jedno z założeń możemy uznać za spełnione, natomiast co do rozkładu naszej zmiennej tu musimy zastosować jedną z analiz statystycznych służących do weryfikacji normalności rozkładu ( zazwyczaj jest to test Z Kołmogorowa Smirnowa bądź też test Shapiro – wilka). Podsumowując jednoczynnikową analizę wariancji stosujemy wtedy gdy chcemy porównać ze sobą wyniki uzyskane przez minimum trzy grupy badawcze.