Tag Archive for pomoc statystyczna

Na czym polega analiza korelacji ?

Korelacja to analiza statystyczna, która pozwala nam sprawdzić czy pomiędzy dwiema zmiennymi istnieje zależność liniowa. Analizy statystyczne oparte na korelacjach przyjmują zazwyczaj wartości od -1 do 1. Znak (-/+) korelacji informuje nas o kierunku naszej zależności, natomiast wartość o jej sile (czym bliżej wartości -1 bądź 1 tym nasza korelacja jest silniejsza). Do najpopularniejszych odmian analiz korelacyjnych zaliczamy współczynnik korelacji r Pearsona, współczynnik korelacji Spearmana oraz współczynnik korelacji Tau Kendalla. To którą z wyżej wymienionych analiz statystycznych wykorzystamy zależy od wielu czynników związanych miedzy innymi z charakterystyką rozkładu naszych zmiennych oraz z tym na jakiej skali są one wyrażone. Współczynnik korelacji Pearsona wykorzystujemy wtedy gdy nasz obie zmienne są wyrażone na skali ilościowej, ponadto ich rozkład powinien być normalny. Korelację Spearmana wykorzystujemy zazwyczaj wtedy gdy jedna bądź obie nasze zmienne nie spełniają założeń związanych z normalnością rozkładu. Współczynnik Tau Kendalla jest przeznaczony do analiz zmiennych wyrażonych na skalach porządkowych. Podsumowując analiza statystyczna oparta na korelacji to bardzo prosta w interpretacji statystyka wykorzystywana do tego by sprawdzić czy dwie zmienne są względem siebie zależne.

Na czym polega analiza regresji

Analiza regresji

Regresja to zaawansowana analiza statystyczna, opierająca się na korelacji. Analiza regresji pozwala nam stworzyć model liniowy,  dzięki któremu jesteśmy w stanie sprawdzić jak zmienne niezależne zwane też predyktorami oddziaływują na zmienną zależną. Tworząc model regresji to my decydujemy, które zmienne będą naszymi predyktorami, a która zmienna stanie się zmienną zależną (w modelu może być tylko jedna zmienna zależna). By móc wykorzystać zmienne w opisywanej analizie statystycznej muszą one spełniać następujące założenia:

-wszystkie zmienne wykorzystane w analizie statystycznej wyrażone są na skali ilościowej

-wszystkie zmienne wykorzystane w analizie statystycznej charakteryzują się rozkładem normalnym

Podsumowując, analizę regresji stosujemy wtedy gdy chcemy na podstawie zmiennych niezależnych (bądź jednej zmiennej niezależnej) przewidywać wartość zmiennej zależnej.