Tag Archive for test Kruskala Wallisa

Kurs spss – test Kruskala Wallisa

 

Kiedy wykorzystujemy test Kruskala Wallisa ?

Test Kruskala Wallisa stosujemy wtedy gdy chcemy porównać ze sobą dowolną liczbę grup niezależnych. Statystyka Kruskala Wallisa zalicza się do grupy testów nieparametrycznych. Jej parametrycznym odpowiednikiem jest, natomiast jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Test Kruskala Wallisa wykorzystujemy zazwyczaj wtedy gdy nasza zmienna zależna ma charakter porządkowy bądź też ilościowy jednak nie spełnia wymaganych założeń testów parametrycznych.

testy parametryczne i nieparametryczne

Testy parametryczne

Są to statystyki, które możemy zastosować jedynie wtedy gdy spełnione są pewne założenia, które są jednak różne w zależności od rodzaju testu. Testy parametryczne posiadają większą moc niż testy zaliczane do grupy nieparametrycznych. Do grupy testów parametrycznych zliczamy; testy t Studenta, korelację Pearsona, Analizę wariancji, Regresję.

 

Testy nieparametryczne

Jest to grupa analiz statystycznych, charakteryzująca się mniejszą mocą niż testy parametryczne. Wykorzystujemy je wtedy gdy nasze zmienne nie spełniają założeń niezbędnych do zastosowania testów parametrycznych. Do testów nieparametrycznych zaliczamy test U Mann Whitneya dla dwóch prób niezależnych(odpowiednik parametryczny test t dla prób niezależnych), test Wilcoxona służący do porównywania dwóch prób zależnych (odpowiednik parametryczny test t dla prób zależnych), test Kruskala Wallisa służący do porównywania wielu grup niezależnych (odpowiednik  jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA) oraz współczynniki korelacji takie jak Rho Spearmana czy Tau Kendalla.