Tag Archive for Test Wilcoxona

testy parametryczne i nieparametryczne

Testy parametryczne

Są to statystyki, które możemy zastosować jedynie wtedy gdy spełnione są pewne założenia, które są jednak różne w zależności od rodzaju testu. Testy parametryczne posiadają większą moc niż testy zaliczane do grupy nieparametrycznych. Do grupy testów parametrycznych zliczamy; testy t Studenta, korelację Pearsona, Analizę wariancji, Regresję.

 

Testy nieparametryczne

Jest to grupa analiz statystycznych, charakteryzująca się mniejszą mocą niż testy parametryczne. Wykorzystujemy je wtedy gdy nasze zmienne nie spełniają założeń niezbędnych do zastosowania testów parametrycznych. Do testów nieparametrycznych zaliczamy test U Mann Whitneya dla dwóch prób niezależnych(odpowiednik parametryczny test t dla prób niezależnych), test Wilcoxona służący do porównywania dwóch prób zależnych (odpowiednik parametryczny test t dla prób zależnych), test Kruskala Wallisa służący do porównywania wielu grup niezależnych (odpowiednik  jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA) oraz współczynniki korelacji takie jak Rho Spearmana czy Tau Kendalla.

 

 

Test Wilcoxona

Test Wilcoxona to test nieparametryczny służący do porównywania wyników dwóch prób zależnych. Jest on odpowiednikiem testu t Studenta dla prób zależnych a stosujemy go zazwyczaj wtedy gdy nasze zmienne nie spełniają założeń o normalności rozkładu bądź gdy są wyrażone na skali porządkowej. Przeprowadzając analizę statystyczną za pomocą testu Wilcoxona porównujemy średnie rangi z obu pomiarów a nie tak jak w przypadku testu t Studenta – średnie.